facebook

Regulamin korzystania z sal do ćwiczeń w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach

 1. Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach mogą korzystać z sal do ćwiczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20 oraz w sobotę w godz. 8 - 15.
 2. W pozostałych terminach uczeń może przebywać na terenie szkoły wyłącznie w towarzystwie nauczyciela lub na podstawie pisemnego zezwolenia imiennego wydanego przez Dyrekcję Szkoły lub osoby upoważnione.
 3. Ćwiczenia w salach 5, 6, 7, 11, 19, 26, 29 mogą odbywać się wyłącznie na podstawie imiennego zezwolenia.
 4. Uczniowie korzystają z ćwiczeniówek bezpłatnie.
 5. Osoby niebędące uczniami mogą ubiegać się o zezwolenie na ćwiczenia; podania będą rozpatrywane indywidualnie po zrealizowaniu wszystkich potrzeb uczniów; osoby te wnoszą opłatę za korzystanie z ćwiczeniówek w wysokości ustalonej przez Dyrekcję Szkoły.
 6. Zezwolenia na korzystanie z ćwiczeniówek wydaje się na czas określony - nie dłużej niż na rok szkolny.
 7. Sekretariat prowadzi rejestr wydanych zezwoleń.
 8. Klucze do sal są wydawanie w Sekretariacie Szkoły. Pracownik wydający klucze do sal może zażądać okazania dokumentu tożsamości oraz zezwolenia.
 9. Pobranie klucza oraz jego zwrot należy pokwitować w odrębnym zeszycie.
 10. Osoba ćwicząca jest zobowiązana do dbałości o stan wyposażenia sali, a w szczególności o instrumenty muzyczne.
 11. Opuszczając salę należy:
  a) pozostawić zamknięte okno,
  b) pozostawić zgaszone światło,
  c) osobiście oddać klucz do Sekretariatu.
 12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci ćwiczące samodzielnie na terenie szkoły; dziecko winno znajdować się pod opieką osoby dorosłej - rodzica lub prawnego opiekuna. Samodzielne ćwiczenie może mieć miejsce wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 13. Zabrania się:
  a) wynoszenia kluczy poza teren szkoły
  b) przebywania w salach osób postronnych, nie wymienionych w regulaminie,
  c) niszczenia wyposażenia sal.
 14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub korzystania z sal w innym celu niż ćwiczenie na instrumencie, Dyrekcja szkoły może cofnąć zezwolenie lub zakazać wstępu do sal bez nadzoru nauczyciela.

Wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr /2008 z dnia .............. 2008 r.

DANE ADRESOWE

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

ul. Grobelna 6, 95-200 Pabianice

fax/tel.: +48 42 215 55 39

e-mail: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl

e-mail: iodo@muzyczna.pabianice.pl

e-mail: asi@muzyczna.pabianice.pl

strona: www.muzyczna.pabianice.pl

NIP: 731-105-57-16, Regon: 000277150

Konto Rady Rodziców: 80102034370000140200147603

GODZINY OTWARCIA

Szkoła jest otwarta:

Poniedziałek - Piątek: 08.00-21.00

Sobota: 08.00-18.00, Niedziela: Zamknięta

Biblioteka:

Poniedziałek, Środa: 15.30-19.30

Sobota: 08.00-15.00

Sekretariat obsługuje interesantów:

Poniedziałek - Piątek: 10.00-18.00

Magazyn:

Poniedziałek - Piątek: 12.00-18.00

FORMULARZ KONTAKTOWY